Do bitwy zostało -300 dni.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Mława
NOVAGO
 Bitwa 2017 - Regulamin imprezy i terenu imprezy
   Regulamin terenu imprezy wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
1.            Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

2.            Korzystanie z terenu imprezy dozwolone jest dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania regulaminu terenu imprezy oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

3.            Handel dozwolony jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

4.            Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na imprezie.

5.            Osoby przebywające na terenie imprezy korzystają z ochrony służb porządkowych oraz mogą korzystać z informacji o przebiegu imprezy  i regulaminie w punkcie informacyjnym zlokalizowanym w oznakowanym namiocie.

6.            Zabrania się ponad to wnoszenia na obiekt:

 • broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 •  napojów alkoholowych,
 • butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
 • fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych itp.

7.            Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na teren imprezy.

8.            Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren imprezy oraz wnoszenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych;

9.            Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia terenu imprezy.

10.          Każdy kto przebywa na terenie „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził, ani nie zagrażał innym.

11.          Zobowiązuje się do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.

12.          Ze względów bezpieczeństwa, widzowie zobowiązani są do dostosowania się zaleceniom służb porządkowych oraz spikera imprezy.

13.          W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na imprezie należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na obiekcie oraz stosować się do nakazów

i poleceń służb ratowniczych i porządkowych.

14.          Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela.

15.          Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy masowej bez wcześniejszego uprzedzenia.

16.          Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

 Regulamin imprezy udostępniony będzie w siedzibę Organizatora, na stronie internetowej Organizatora www.mlawa.pl, na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu www.bitwa.1939.mlawa.pl. Regulamin w czasie trwania imprezy będzie udostępniony w specjalnie oznakowanym punkcie  informacyjnym usytuowanym przy wejściu na teren imprezy oraz w trzech różnych miejscach na terenie imprezy masowej.

Data wpisu: 17-08-2017r. powrót   
 
   REGULAMIN IMPREZY

1. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Mława, siedziba organizatora: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19,  06-500 Mława.

2. Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czas trwania imprezy masowej od 14.00 - 18.00.

3. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do:

 • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów i spikera prowadzącego imprezę,
 • zachowywanie się w taki sposób, aby nie szkodził, ani nie zagrażał bezpieczeństwu     innych,
 • przestrzeganie zakazu wkraczania na teren wytyczony ogrodzeniem tymczasowym,
 • poszanowanie mienia publicznego oraz poszanowania zieleni,
 • parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych,w przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na parking policyjny.

4. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym przez oznakowane służby porządkowe.

5. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do opuszczenia imprezy na polecenie służb porządkowych w przypadku braku uprawnień do przebywania  lub zakłócania porządku

6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia przez widzów:

 •  broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
 •  fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych,  środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

7. Zabrania się wprowadzania zwierząt, a w szczególności psów.

8. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione  (łańcuchy, noże, kije, pałki, itp.) podlegają konfiskacie.

9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na imprezę.

10. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia terenu, na którym odbywa się impreza.

11. Zabronione jest rzucanie wszelkich przedmiotów mogących spowodować obrażenia ciała innych uczestników imprezy.

12. W razie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy bezzwłocznie udać się do wyjścia ewakuacyjnego.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy osób nie stosujących się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy jest z różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia.

14. Osoby wchodzące na teren imprezy winne są zapoznać się z przepisami porządkowymi dotyczącymi tego obiektu.

15. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

16. Kto nie wykonuje polecenia organizatora lub służby porządkowej zgodniez ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych podlega karze grzywny (Dz. U. z 2017 r poz. 1160)

17. Wejście na teren imprezy, oznacza bezwzględną akceptację powyższego regulaminu.

Data wpisu: 17-08-2017r. powrót   
 
© 2008 Copyright www.bitwa1939.mlawa.pl All Rights Reserved.